Algemene Voorwaarden

1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.1. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van de Stichting Theater Stroud, gevestigd te Putten aan Brinkstraat 91 (3881 BP), ingeschreven in het Kamer van Koophandel register onder nummer 08201467 en verder te noemen: ‘Theater Stroud’;
1.1.2. Artikel: een artikel van deze Algemene Voorwaarden;
1.1.3. Bezoeker: iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een Overeenkomst met Theater Stroud sluit, waaronder ook begrepen ieder persoon die een Evenement bezoekt op de Locatie van Theater Stroud;
1.1.4. Locatie: de theaterzaal in het gebouw Stroud gelegen aan de Brinkstraat 91 (3881 BP) te Putten, of incidenteel elders;
1.1.5. Evenement: iedere uitvoering van een voorstelling van artistieke, muzikale of enig andere aard die wordt georganiseerd door Theater Stroud op de Locatie of elders;
1.1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Theater Stroud en de Bezoeker inzake het bijwonen van een Evenement;
1.1.7. Partijen: Theater Stroud en de Bezoeker gezamenlijk;
1.1.8. Ticket: het voor een Evenement benodigde toegangsbewijs, dan wel in digitale vorm, dan wel in hard copy;
1.1.9. Website: www.theaterstroud.nl

2. Toepasselijkheid
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst gesloten tussen Partijen, ongeacht de wijze waarop de Overeenkomst is gesloten, de locatie waar het Evenement plaatsvindt en in de ruimste zin des woords. De Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eenieder die aanwezig is bij een Evenement, zonder dat sprake is van een gesloten Overeenkomst met Theater Stroud.
2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of andere algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.
2.3. Theater Stroud behoudt zich te allen tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden via de Website of via rechtstreeks contact met de Bezoeker kenbaar gemaakt. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf de datum van wijziging van de algemene voorwaarden, tenzij de Bezoeker binnen 30 dagen nadat zij van deze wijziging had kunnen weten uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen een dergelijke wijziging. In dat laatste geval zullen de bestaande algemene voorwaarden van toepassing blijven op de Overeenkomst tussen Partijen.

3. Verkoop Tickets
3.1. Theater Stroud verkoopt Tickets via de Website en tijdens de speelperiode direct aan de kassa op de Locatie van Theater Stroud. Indien de Bezoeker een Ticket koopt op Locatie van Theater Stroud komt de overeenkomst tot stand zodra door Theater Stroud de (autorisatie van de) betaling van de Bezoeker is ontvangen. Bij een digitale aankoop via de Website van Theater Stroud komt de koop tot stand zodra de Bezoeker de digitale tickets heeft ontvangen per e-mail.
3.2. Tickets worden online verkocht, alsook bij het VVV-kantoor in Putten aan Kerkplein 15 (3881 BH). De theaterkassa op de Locatie van Theater Stroud is één uur voor aanvang van ieder Evenement geopend. Op dagen dat er geen Evenement gepland staat, is de theaterkassa gesloten. Aan de theaterkassa worden slechts pinbetalingen geaccepteerd. Theater Stroud accepteert geen Podium Cadeaukaart (www.podiumcadeaukaart.nl).
3.3. Theater Stroud behoudt zich met betrekking tot de Evenementen het recht voor om verstrekte informatie te wijzigen, waaronder bijvoorbeeld met betrekking tot de cast, crew, locatie, prijs en/ of de datum. De informatie ten aanzien van de beschikbaarheid van de Tickets wordt vrijblijvend door Theater Stroud verstrekt en de Bezoeker kan aan de openbaarmaking van deze informatie geen rechten ontlenen. Theater Stroud zal bij wijzigingen de Bezoekers per e-mail informeren.
3.4. De twee aanwezige speciale plaatsen voor minder-valide Bezoekers of Bezoekers met een blindengeleidehond, zijn slechts verkrijgbaar op basis van beschikbaarheid.
3.5. Kortingen worden nimmer met terugwerkende kracht toegepast.
3.6. Tickets kunnen na de koop als bedoeld in het eerste lid van dit Artikel niet geruild, geretourneerd of geannuleerd worden. De tickets mogen wel door de Bezoeker worden overgedragen aan een derde.
3.7. De prijzen van de Tickets worden in euro’s gecommuniceerd en zijn inclusief het geldende btw-percentage, maar exclusief de verplichte administratiekosten.
3.8. Het is Bezoekers niet toegestaan de Tickets direct of indirect op commerciële wijze aan te bieden aan derden, op straffe van het ongeldig doen verklaren van de bewuste Tickets door Theater Stroud. Theater Stroud is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daardoor door een Bezoeker of een derde partij wordt geleden. Indien Bezoeker gebruik maakt van een vervalst Ticket, behoudt Theater Stroud zich het recht voor de toegang aan Bezoeker te weigeren.
3.9. Verlies komt voor rekening en risico van de Bezoeker. Theater Stroud is bereid om, indien mogelijk en technisch toelaatbaar, eenmalig een digitale kopie van een verloren Ticket te verstrekken. Of verstrekking van een digitale kopie mogelijk is, bepaalt Theater Stroud naar eigen inzicht. De geldigheid van het originele Ticket vervalt na verstrekking van de digitale kopie direct.

4. Aansprakelijkheid Stroud
4.1. Theater Stroud geeft geen garanties ten aanzien van de kwaliteit en inhoud van het Evenement.
4.2. Indien en voor zover het Evenement door Theater Stroud, dan wel door de daartoe bevoegde partij, wordt geannuleerd, zal Theater Stroud de prijs van het ticket en – voor zover aan de orde – de reserveringskosten en additionele kosten vergoeden. Theater Stroud is nimmer aansprakelijk voor eventuele directe of indirect gemaakte (on)kosten of andersoortige uitgaven van Bezoeker.
4.3. Theater Stroud is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Bezoeker, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Theater Stroud, waarbij geldt dat de aansprakelijkheid is beperkt op de wijze als opgenomen in het vierde lid van dit Artikel.
4.4. Theater Stroud is nimmer aansprakelijk voor schade:
4.4.1. ten gevolge van het handelen of nalaten van derden, waaronder begrepen door Theater Stroud ingeschakelde (hulp) personen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid;
4.4.2. ten gevolge van het niet opvolgen van instructies gegeven door daartoe bevoegde functionarissen van Theater Stroud;
4.4.3. indien Theater Stroud ten gevolge van overmacht, als bedoeld in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, geheel of gedeeltelijk niet kan voldoen aan haar verplichtingen jegens de Bezoeker;
4.4.4. door het verlies van eigendommen

5. Inspanningsverplichting Stroud
5.1. Theater Stroud zal zich maximaal inspannen om Evenementen tijdig en correct doorgang te laten vinden. Voorts spant Theater Stroud zich maximaal in om de overlast voor de Bezoeker van andere aanwezigen en/of externe factoren tot een minimum te beperken.

6. Klachten
6.1. Een klacht over de uitvoering van de Overeenkomst dient binnen acht dagen na het Evenement schriftelijk/digitaal te zijn ontvangen door Theater Stroud. Indien er discussie ontstaat over deze termijn, dient de Bezoeker de tijdige ontvangst van de klacht te bewijzen. Klachten die na voornoemde termijn worden ontvangen, worden niet door Theater Stroud in behandeling genomen.
6.2. De actuele contactgegevens van Theater Stroud zijn vindbaar op de Website.

7. Locatie
7.1. De Bezoeker is verplicht bij aanvang van het Evenement een geldig Ticket te tonen. Theater Stroud gaat ervan uit dat de Bezoeker die het Ticket toont, de rechthebbende is.
7.2. De Bezoeker kan verzocht worden om zich te legitimeren. Als de Bezoeker, om welke reden dan ook, geen gehoor geeft aan dit verzoek, behoudt Theater Stroud zich het recht voor om de Bezoeker de toegang tot de Locatie te ontzeggen c.q. te weigeren. De Bezoeker heeft in die situatie geen recht op restitutie van het Ticket en/of de overige gemaakte kosten.
7.3. Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar de Locatie, uitgezonderd de blindengeleidehond in combinatie met een ticket voor een speciale plaats, als bedoeld in Artikel 4.4.
7.4. Door Bezoeker meegebrachte consumpties en/of etenswaren zijn niet toegestaan.
7.5. De Locatie beschikt over twee rolstoelplaatsen. Indien Bezoeker daar gebruik van wil maken, dient Bezoeker telefonisch contact op te nemen met Theater Stroud om de beschikbaarheid en mogelijkheden te bespreken.
7.6. Ten aanzien van het gebruik en in bezit hebben van (soft-) drugs geldt op de Locatie een zerotolerancebeleid. Indien een Bezoeker openbaar dronkenschap vertoont, zal hem of haar de toegang tot de Locatie worden ontzegd.
7.7. Door Theater Stroud of door haar ingeschakelde derden kan inzage verlangd worden in de door de Bezoeker meegebrachte (hand)bagage en kan de Bezoeker op de Locatie gefouilleerd worden. Indien de Bezoeker, om welke reden dan ook, geen toestemming geeft voor inzage of fouillering, kan de Bezoeker de toegang tot de Locatie worden ontzegd. De Bezoeker heeft dan geen recht op restitutie van het Ticket en/of overige gemaakte kosten.
7.8. Theater Stroud behoudt zich het recht voor om de Bezoeker de toegang tot de locatie te weigeren, indien de Bezoeker arriveert nadat het Evenement is gestart. De Bezoeker heeft in voornoemde situatie geen recht op restitutie van de ticketprijs.
7.9. Het is de Bezoeker verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theater Stroud en/of (het management van) de optredende artiest foto-, video- of geluidsopnames te maken van een Evenement.

8. Privacy en afstand portretrecht
8.1. Theater Stroud verwerkt de persoonsgegevens van Bezoekers in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de aanvullende geldende wet- en regelgeving. De verstrekte gegevens worden door Theater Stroud verwerkt in een daartoe bestemd softwareprogramma, met als doel het verwerken van de persoonsgegevens voor administratieve handelingen en (reclame)mailings. De verwerkingen worden ook door derde partijen uitgevoerd. Tijdens de bestelling geeft de Bezoeker aan in te stemmen met de verwerving van de persoonsgegevens op
een wijze als hiervoor omschreven.
8.2. De Bezoeker heeft het recht om zich te verzetten tegen verdere verwerking van de persoonsgegevens. Op eerste verzoek van Bezoeker en zonder opgaaf van reden is Theater Stroud verplicht om de persoonsgegevens van Bezoeker te verwijderen en de verwerking zo spoedig als (technisch) mogelijk te beëindigen.
8.3. Theater Stroud behoudt zich het recht voor om tijdens Evenementen foto-, video- en/of geluidsopnames te (laten) maken. Bezoeker is hiermee bekend en doet bij voorbaat afstand van het recht zich te beroepen op zijn of haar portretrecht.

9. Overige bepalingen
9.1. Aanvullingen op of wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.
9.2. Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen rechtsgeldig.
9.3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden of een Evenement, zullen exclusief door de bevoegde rechter van Arrondissement Gelderland worden beslecht, voor zover de wet niet dwingend een andere rechter aanwijst.
9.4. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.